Yolların Durumu ve Yol Yapım Çalışmaları...

Belediyemizin hizmetlerini tartışabilir ve yeni önerilerinizi sunabilirsiniz.
(Lütfen bu konuda kırıcı ve incitici mesajlar yazmaktan kaçınınız!...)

Yolların Durumu ve Yol Yapım Çalışmaları...

Mesajgönderen fahribey13 » 01-05-2006 13:35:28

Yeşilli Belediyesinin yapmış oldugu yol çalışmalarında dikkatimi çeken bir
şey oldu.Karşıyaka ve Şirinevler mahallesinin yolları yapılan çalışmalardan nasibini almamış olması ve kendi kaderine terk edilmesi. Karşıyaka ve Şirinevler mahallesinin yapılan hizmetlerden mahrum kalmamalı yetkililerin bu duruma bir an önce el atması temenisiyle. :x
Kullanıcı avatarı
fahribey13
 
Mesajlar: 122
Kayıt: 24-10-2005 00:00:00

başkanlık

Mesajgönderen mardinli » 01-05-2006 23:07:15

evet fahri beye katılıyorum .lütfen herkese eşit muamele yapılsın saygılar
Kullanıcı avatarı
mardinli
 
Mesajlar: 8
Kayıt: 04-10-2005 00:00:00

Yol ver dağlar yol ver bana

Mesajgönderen metin » 13-05-2006 15:51:28

Yollarımız çok kötü bir durumda ki yol demek için bin şahit lazım yürünecek halde bile değiler...
Bizi temsil edenler eğer ayrımcılık yapıyorlarsa unutmasınlar kul hakkı yemek çok kötü birşeydir...
Kullanıcı avatarı
metin
 
Mesajlar: 16
Kayıt: 28-09-2005 00:00:00
Konum: MARDİN

Mesajgönderen Kadri » 04-07-2006 01:38:55

bir karşı olduğum durm da şu: bizim ülkemiz hep birileri o yerleşim alanına geleceği zamanlarda hizmeti yaygınlaştırırlar... mesela yollar asfaltlanır, kaldırımlar boyanır felan filan...

ya bizim insanımız hizmeti hakketmiyor mu ki(!) hizmet başkalrı gelince yapılıyor... tamam bilirim bizim insanımız çok misafirperverdir... ama yeri geldi mi kendisi için de kalıcı bir şeyler yapmalı....

mesela yollar ssadece birileri gelcekken değil, her zaman asfalt ve düzgün olmalı... kaldırımlar sadece tören olduğu zmaan değil her zaman temiz ve boyalı olmalı...

örnekler çoğaltılaiblir.... ama mantık aynı... kandine değer vermeyen, başkasından değer görmei zaten hakketmiyordur...

Seviyeli bir hizmet anlayışı temennisiyle...
Kullanıcı avatarı
Kadri
Editör
Editör
 
Mesajlar: 71
Kayıt: 09-10-2005 00:00:00

SLM

Mesajgönderen vuslat » 03-06-2007 22:31:59

herkese hayırlı günler arkadaşlar ben kimseyi eleştirmek istemem ama öyle bir duruma geldiki yeter artık dayanamıyorum adam cumhuriyet meydanını (rasıl baydar) parke yapmış tamam çok güzel ALLAH razı olsun ama bir girin mahallelere caddeler berbat ya ya inanmayan binsin mardinden gelen arabalara binsin barmanların oradan başlayalım sonra bahçe başı mah. sonra tekinler cad meskenler ala balık ve devam ediyor yollar ne halde baksın ben haksızsam ozaman gelip cvp versin olmazki meydanı düzeltecen milletin gözünü boyacan birazda mahallelere el atsanız diyorum en kısa zamanda yolların düzeltilmesi dileğiyle..VUSLAT.
Kullanıcı avatarı
vuslat
 
Mesajlar: 216
Kayıt: 31-12-2005 01:00:00

Mesajgönderen Halit » 08-06-2007 23:58:49

http://www.malatyaguncel.com/news_detail.php?id=1296
Beton Kilitli Parke Taşı ile Beton Bordür
Beton Kilitli Parke Taşı ile Beton Bordür Taşı Satın Alınacaktır.

21 Mayıs 2007 Pazartesi 07:18

İdarenin Adı :Mardin İli Yeşilli Belediye Başkanlığı
İşin Adı : 666000 Ad.(18500 M2) 8 Cm´lik Prefabrik Beton Kilitli Parke Taşı ile 15200 Ad.(7600 Mt.) 0,50 Mt´lik Beton Bordür Taşı
İhale Kayıt No : 2007/57556
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü


1. İdarenin
a ) Adresi : GÜL MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:21 YEŞİLLİ/MARDİN
b ) Telefon - Faks Numarası : 482 5911981 - 482 5911006
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : yesilli@yesilli.bel.tr
2. İhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
666000 Ad. (18500 M2) Prefabrik Beton Kilitli Parke Taşı ile 15200 Ad.(7600 Mt.) 0,50 Mt´lik Beton Bordür Taşı Alımı.
b ) Teslim Yeri(leri) : Yeşilli Belediyesi Garajı
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra 15 Gün İçinde
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :
Yeşilli Belediye Başkanlık Odası
b ) Tarihi - Saati : 08.06.2007 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
-1 ADET FOKLİFT (YÜKLEME) MAKİNESİ KENDİ MALI VEYA NOTERDEN TAAHHÜT BELGESİ
- 1 ADET KAPMA (BOŞALTMA) MAKİNESİ KENDİ MALI VEYA NOTERDEN TAAHHÜT BELGESİ
- PARKE TAŞI İMALAT MAKİNESİ KENDİ MALI VEYA NOTERDEN TAAHHÜT BELGESİ

4.3.2. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
- TSE İMALATA YETERLİLİK BELGESİ
- TSE UYGUNLUK BELGESİ

4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
- CE AT UYGUNLUK BEYANI BELGESİ (98/106/EEC) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- ISO 9001:2000 İLE ISO 14001:2004 BELGELERİ
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Yeşilli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Birimi adresinde görülebilir ve 250 YTL / Milyon TL karşılığı Hesap İşleri Müdürlüğünden adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 08.06.2007 tarihi, saat 14:00 'a kadar Yeşilli Belediye Başkanlık Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Kullanıcı avatarı
Halit
 
Mesajlar: 143
Kayıt: 05-09-2005 00:00:00
Konum: Yeşilli

KARSIYAKA MAHALLESI YOL YAPIMI

Mesajgönderen suleymandemir » 01-09-2007 22:17:45

ONCELIK LE SELAMLAR ARKADASLAR BEN BU KARSIYAKA MAHALLESI YOLU HAKINDA YAZMAK ISTEDIM. BENIM GIBI DÜSÜNEN VARSA SÖYLESIN BEN SUNU SÖYLEMEK ISTIYORUM: HAYRETTIN DEMIR DEN ALLAH RAZI OLSUN YAPTIGI GIRISIMLER ICIN.

YANLIZ BIR KONU VAR: BELEDIYE YAPMADIĞI HALDE YOL YAPILMIS OLDU. BEN SANMIYORUM KI TÜRKIYE DE BIR ESKI BASKAN; BASKAN OLMADIGI ZAMANDA YOL YAPTIRMIS OLSUN. KI HERKES YAPAMAZ BUNU GAYRETINIZE SAGLIK:::::
Kullanıcı avatarı
suleymandemir
 
Mesajlar: 33
Kayıt: 15-11-2005 01:00:00

Turabli Yollar

Mesajgönderen turabi47 » 02-09-2007 00:10:27

Merhaba ey ehli Yesilli

Evet yollar yapilmis nasil yapildigida aktarilmis. Eski belediye baskaninin gayretleriyle yapilmis dogrulugu ne derece bilmem ama bir grcek var siyasi cikar ve kavgalar oldukca hep bir yerlerin yollari bozuk, bir yerlerin yollari yapilmis olacak.

Gelin bu cekismeleri, bu sürtüsmelri birakinda bütün Yesilli nin yollari yapili olsun. Su anki belediye baskani o yollar yapilirken acaba ne hissetti?

UNUTULMASIN: Topraktan geldik topraga gidecegiz.
Kullanıcı avatarı
turabi47
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 01-09-2007 00:00:00
Konum: geridönüs yeri

Mesajgönderen fatih47 » 13-10-2007 14:36:47

arkadaşlar yeşillinin yoları yapıldı kim yapmışsa yapmış artık ALLAH ondan razı olsun ama bu yollar dışarıdan belediye yapmış olarak görünüyor ve bu belediye geldiğinden beri yatığı en önemli şey bu yolar ve halı sahadır ben öle görüyorum selametle
Kullanıcı avatarı
fatih47
 
Mesajlar: 23
Kayıt: 27-02-2006 01:00:00

Mesajgönderen araf » 18-10-2007 22:54:57

burdada aynı durum.. bu sitedekiler anavatancı galiba.. diğer sitedekiler akpartici.. hayrettinci ve enverci.. size acıyorum.. yeşilli denen bir isim var dimi. o hepimizin.. hep aynı vurgu mesajlarda.. bi kerede enver sağlam için iyi bir şey yazılsın bu sitede. diğer sitelerde de sizin için.. şaşırırım inan ki.. malesef...
Kullanıcı avatarı
araf
 
Mesajlar: 3
Kayıt: 05-10-2007 00:00:00

Yollarin Durumu ve site Üyeleri

Mesajgönderen eray-furkan » 19-10-2007 21:01:10

Herkese Selam;

Araf kardesimiz ortaya bir tas atti,ama korkarim tasin hedefi kendisi olacak tanimadigin ,bilmedigin insanlar hakkinda fikir yürütebildigine göre ismin gibi cokbilmissin.

Bak güzel kardesim ne bu site nede bu siteye yazan kimseden ben bu partiliyim, sen su partilisin diye bir aciklama gelmedigi halde böyle bir suclamada bulunman yersiz ve gereksiz. Yollarin durumunu herkes malum oldugunca buraya aktarmis, sen aksini biliyor yada idda ediyorsan bunu kanitlaman lazim, Yoksa adam gibi cik sucladigin site yönetiminden ve üylerden özür dile.

Bu siteye yazan her iki parti yandasi ve hatta daha degisik siyasi düsünce sahibi insanlar var, o yüzden kendine gel, birilerine acimak zorundaysan kendine aci!!!!!!


Tüm Güzellikler Sizin Olsun
Kullanıcı avatarı
eray-furkan
 
Mesajlar: 133
Kayıt: 23-03-2007 01:00:00
Konum: Dünya

Mesajgönderen vuslat » 19-10-2007 22:55:31

sevgili kardeşim biz kimseyi hedef almamışız kim ne yaparsa kendisinedir gerektiği yerde enver sağlamı yazarız biz yazmasakta halk görüyor zaten ewet bişeyler yapmış ALLAH razı olsun inkar edemyiz ama gerektiği yerde eleştiri yapmak hakkımızdır sana bunuda hatırlatırım gecen secimde bütün yeşilli halkı %90 nı akp ye oy vermiştir anlıyacağın tüm yeşilli bir olmuştur particilikle uğrasacak halimiz yok merak etme burda herkes istediğini eleştire bilir gerek enver sağlam olsun gereksede hayrettin demir olsun ikiside bizim kardeşimizdir ama gerektiği yerde eleştiririz bu site bütün yeşilli halkınındır anavatancı diye bir isim koyman çok yanlış ve kabul edilmez genede eleştirine saygı duyuyorum böyle birşey varsa düzeltme fırsatı verdin ...........VUSLAT...............
Kullanıcı avatarı
vuslat
 
Mesajlar: 216
Kayıt: 31-12-2005 01:00:00

Mesajgönderen yesillili » 20-10-2007 19:04:07

araf yazdı:burdada aynı durum.. bu sitedekiler anavatancı galiba.. diğer sitedekiler akpartici.. hayrettinci ve enverci.. size acıyorum.. yeşilli denen bir isim var dimi. o hepimizin.. hep aynı vurgu mesajlarda.. bi kerede enver sağlam için iyi bir şey yazılsın bu sitede. diğer sitelerde de sizin için.. şaşırırım inan ki.. malesef...


sitemizi kimseye kapatmadık. mantıklı, seviyeli ve doğru bir şekilde fikir belirtmek isteyene sitemiz sonuna kadar açık. karalama, yalan ve hakaret ifadeleri yazacak kişiler ise boşuna zahmet edip yazmasınlar. silinir.

ayrıca yazılanların ve yazılacakların yeşilli ile alakalı olması ayrıca bir güzellik olacaktır.

bu çerçevede yazmak isteyen herkese sitemiz açıktır. hal böyle iken öyle ucuz etiketlemelerle birilerini suçlamak ise hakkaniyete sığmamaktadır.

işte forum işte yeşilli.org... buyrun yalan ifadeleri eleştirin; doğrularını yazın. ve başka iddialarınız varsa onları da belirtin. ama sizi ve iddialarınızı da eleştiren çıkarsa bunu da olgunlukla karşılayın.

Selamelte....
Kullanıcı avatarı
yesillili
Admin
Admin
 
Mesajlar: 864
Kayıt: 04-09-2005 00:00:00

Re: Yolların Durumu ve Yol Yapım Çalışmaları...

Mesajgönderen mehmet1980 » 28-12-2010 01:18:50

Valla insan şaşıp kalıyor sayın süleyman demir kardeşim bende bu yazdıkların karşısında hayretler içinde kaldım yani.
mehmet1980
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 28-12-2010 00:43:13


Dön Yeşilli Belediyesi-Öneriler&Eleştriler

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron